Σας ενημερώνουμε ότι εξεδόθη η με αρ. 43535/2392/21.9.2017 απόφαση της Yπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’ 3405/28.9.2017), σύμφωνα με την οποία  ορίζεται εκ νέου προθεσμία εξήντα (60) ημερών για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στον Ειδικό Κατάλογο Ιατρών του άρθρ. 16, παρ. 2 του Κώδικα Νόμων για την Yγεία και Aσφάλεια των Eργαζομένων (ΚΝΥΑΕ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α’).

Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζεται ότι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μετά την προθεσμία (24.2.2017) που όριζε η αρχική υ.α. 1592/58/13.1.2017 (ΦΕΚ 157 Β’/25.1.2017) και βάσει της οποίας συγκροτείται ο Ειδικός Κατάλογος, θεωρούνται ως εμπροθέσμως υποβληθείσες.

Κατόπιν τούτων, όσοι ενδιαφερόμενοι ιατροί πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η αρχική υ.α. (1592/58/13.1.2017) και δεν έχουν μέχρι σήμερα υποβάλλει αίτηση, μπορούν να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σταδίου 29, 10110, Αθήνα /Γραφείο 101, Πρωτόκολλο Υπουργείου) μέχρι και την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017.

Συνημμένα:       1. Η υ.α. 43535/2392/21.9.2017 – ΦΕΚ Β’ 3405/28.9.2017    1. ΥΑ_43535_2392_21.09.2017_ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΙΕ_NEA ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ_ΦΕΚ Β 3405_28.09.2017

  1. Η αρχική υ.α.1592/58/13.1.2017 – ΦΕΚ Β’ 157/25.1.2017, στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής στον Ειδικό Κατάλογο Ιατρών     2. ΥΑ_1592_58_13.01.2017_ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΙΕ_ΦΕΚ Β 157_25.01.2017

3.Υπόδειγμα Αίτησης για εγγραφή στον Ειδικό Κατάλογο Ιατρών       3. Υπόδειγμα Αίτησης για Ειδικό Κατάλογο Ιατρών_pdf

 

 

Πληροφορίες:

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

2131516011 – 2131516564 – 2131516565

2131516368 – 2131516346 – 2131516637 – 2131516084

e-mail: asfaleiaygeia@ypakp.gr