Το  Τμήμα  Ιατρικής    του  Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου  Θράκης  καλεί  τους
ενδιαφερόμενους  να  υποβάλουν  υποψηφιότητα  για  την  παρακολούθηση  του
Προγράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  (ΠΜΣ)  με  τίτλο:  «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ»  για  το  ακαδημαϊκό  έτος  2017‐18  που  οδηγεί    στην  απονομή
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Για περισσότερα, διαβάστε εδώ