Παρέχονται πληροφορίες για την απόκτηση τίτλου ειδικότητας και εξειδίκευσης σύμφωνα με μεταβατικές διατάξεις.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΑΠ ΠΙΣ 3137