Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διημερίδα
θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.globalevents.gr