Σας αποστέλλουμε ενημέρωση σχετικά με όλες τις συνεδριάσεις των οργάνων της UEMS οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, 6-8 Οκτωβρίου 2022 με τη συνδιοργάνωση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Ακολουθεί σύνδεσμος με φωτογραφικό υλικό : https://panelliniosiatrikossyllogos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pisinfo_pisoffice_com/Et-kt2Fq4C5IgmKEoI8DR3wBolei0F86FoAjF2IG0M104w?e=XP1Kdp