προκήρυξη που αφορά στην έναρξη νέου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου”, το οποίο θα εκπονηθεί στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης υπό την Διεύθυνση του Καθηγητή κ. Γεωργίου Γεωργιάδη.
Κατάθεση δικαιολογητικών ενδιαφερόμενων έως την Παρασκευή 28/02/2020.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ “ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ”

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: “ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ” για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ” είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στο επιστημονικό πεδίο των Αγγειακών Προσπελάσεων σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων με όλες τις επιστημονικά τεκμηριωμένες γνώσεις στην εξάσκηση και χειρουργική κατάρτιση των διαφόρων εναλλακτικών και διαφορετικών τεχνικών των αγγειακών προσπελάσεων (υβριδικών, σύνθετων και ενδαγγειακών) σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου. Οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην βελτίωση των υπηρεσιών παροχής υγείας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής ή αντιστοίχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς επίσης και πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων Νοσηλευτικής.
Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι δύο εξάμηνα με καταβολή διδάκτρων συνολικού ύψους 2200 ευρώ. Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) ανά έτος. Η έναρξη του κύκλου των μαθημάτων του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) στη Διεύθυνση Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη, 6ο χλμ Αλεξ/πολης-Μάκρης, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη 68100.

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Αντίγραφο πτυχίου και άλλων τίτλων σπουδών (με τις απαιτούμενες μεταφράσεις και αναγνωρίσεις για τίτλους της αλλοδαπής)
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας
 4. Μία πρόσφατη φωτογραφία
 5. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή υπεύθυνη δήλωση ικανοποιητικής γλωσσομάθειας (θα αξιολογηθεί κατά την ενδεχόμενη προφορική εξέταση). Αποδεικτικό άλλης γλώσσας προαιρετικά
 6. Βιογραφικό σημείωμα όπου θα φαίνονται οι σπουδές, η επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία
 7. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (η πλήρης δημοσίευση σε περιοδικό σε αντίγραφο ή πλήρη στοιχεία του περιοδικού και αντίγραφο της περίληψης), ανακοινώσεων (αντίγραφο μόνο της περίληψης από το βιβλίο περιλήψεων)
 8. Συστατική(ες) επιστολή(ες) έως 2 προαιρετικά
 9. Πιστοποιητικό επάρκειας των αλλοδαπών υποψηφίων στην ελληνική γλώσσα (Ν.2083/92, αρθ. 12, παρ. 2α)
 10. Πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση επαρκούς γνώσης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 11. Δικαιολογητικά άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων ή πιστοποιητικά άλλης επαγγελματικής προϋπηρεσίας, προαιρετικά.
 12. H αξιολόγηση για την αποδοχή των ΜΦ στο ΠΜΣ πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Επιλογής στην οποία προεδρεύει ο Διευθυντής του ΠΜΣ. Για την επιλογή των υποψηφίων ΜΦ συνεκτιμώνται τα προσόντα τους όπως αυτά αποτυπώνονται από τις αιτήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
   Αναγνωρισµένος βασικός τίτλος με βαθµό πτυχίου
   Συνάφεια γνωστικού αντικειμένου
   Επιστημονική επάρκεια με ενδεικτική βιβλιογραφία
   Ξένη γλώσσα µε επάρκεια (βασική Ευρωπαϊκή)
   Συστατικές επιστολές (από καθηγητές µαθηµάτων συναφών µε το αντικείµενο του µεταπτυχιακού ή/και εργοδότες)
   Συνέντευξη ενώπιον “Επιτροπής Μεταπτυχιακού/Αξιολόγησης”
   Επαγγελµατική εµπειρία/Ερευνητικά ενδιαφέροντα
   Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα (αναφορά εργασιών, δηµοσιεύσεων, προϋπηρεσίας κ.ά., που ενισχύουν την υποψηφιότητα)
   Αυτοπεριγραφική έκθεση/Προσωπική δήλωση/ Έκθεση κινήτρων/ενδιαφερόντων (ελεύθερο ή δοµηµένο κείµενο)

Η Επιτροπή Επιλογής ενδέχεται, κατά την κρίση της, να καλέσει τους υποψήφιους ΜΦ σε προφορική συνέντευξη.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την έκβαση της αίτησής με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
Τα μαθήματα θα διεξάγονται σε εντατικές ενότητες Παρασκευή- Σάββατο και Κυριακή μία φορά τον μήνα, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες πόλεις.
Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ με τίτλο: “Αγγειακές Προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια” διατίθενται στην ιστοσελίδα καθώς και στα τηλέφωνα: 2551030338, 2551353123, 2551353125
Email: ggeorgia@med.duth.gr

Με τιμή

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.

Απαντήστε