Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Α΄ 163/09.09.2021 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το προεδρικό διάταγμα 72/2021, που εκδόθηκε με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των κατά περίπτωση συναρμοδίων Υπουργών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων.

Οι διατάξεις του εν λόγω διατάγματος αφορούν την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους που προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από την έκθεσή τους, κατά την εργασία, σε χημικούς παράγοντες.

Με το πδ 72/2021 πραγματοποιείται η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2019/1831/ΕΕ.

Σημείωση: Στο ΦΕΚ Α 171/25.09.2021 δημοσιεύτηκε διορθωση σφάλματος του αρχικού ΦΕΚ Α 163