Κάντε κλικ πάνω στις παρακάτω συχνότερες διαδικασίες για να ενημερωθείτε σχετικά

 • Να συμπληρώσετε την δήλωση προς τον Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων που θα βρείτε εδώ.
 • Να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Ακριβές αντίγραφο του πτυχίου επικυρωμένο απο ΚΕΠ. (Εάν πρόκειται για πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής ΚΑΙ αντίγραφο αναγνώρισης πτυχίου ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ μαζί με την μετάφραση).
  2. Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας
Για την δική σας διασφάλιση θα πρέπει η δήλωση προς τον Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων που θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά σε PDF, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της, να εκτυπωθεί και να σταλεί στον Σύλλογο μας με το γνήσιο της υπογραφής σας στην διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 3, Ερμούπολη 84100 Σύρος
Όταν επεξεργαστούμε τα στοιχεία που μας στείλατε, θα σας αποστείλουμε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε και θα σας στείλουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα μέλους.
 • Να κάνετε διαγραφή απο τον Σύλλογο στον οποίο ανήκετε.
 • Να συμπληρώσετε την δήλωση προς τον Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων που θα βρείτε εδώ
 • Να καταβάλετε το ποσό των 15€ ως δικαίωμα εγγραφής. στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Συλλόγου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με IBAN GR6401104690000046948025948 βάζοντας στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο σας και την αιτία κατάθεσης (πχ μετεγγραφή)
Για την δική σας διασφάλιση θα πρέπει η δήλωση προς τον Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων να εκτυπωθεί και να σταλεί στον Σύλλογο μας με το γνήσιο της υπογραφής σας στην διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 3, Ερμούπολη 84100 Σύρος
Όταν επιβεβαιώσουμε την κατάθεση, επεξεργαστούμε τα στοιχεία που μας στείλατε και παραλάβουμε τα σχετικά έγγραφα σας απο τον Σύλλογο απο τον οποίο αποχωρήσατε, τότε θα σας αποστείλουμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία, την απόδειξη πληρωμής και την ηλεκτρονική ταυτότητα μέλους.
 • Να τακτοποιήσετε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις μέχρι το τρέχον έτος στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με IBAN GR6401104690000046948025948 αναφέροντας στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο σας και την αιτία κατάθεσης (πχ Συνδρομή 2020)
 • Να συμπληρώσετε την αίτηση Διαγραφής απο τον Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων που θα βρείτε εδώ.
Για την δική σας διασφάλιση θα πρέπει είτε να να εκδώσετε μία Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr ότι έχετε αιτηθεί την διαγραφή σας στον ΙΣΚ ή θα πρέπει η Αίτηση - Δήλωση Διαγραφής να εκτυπωθεί και να σταλεί στον Σύλλογο μας, με το γνήσιο της υπογραφής σας, στην διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 3, Ερμούπολη 84100 Σύρος
Όταν επιβεβαιώσουμε την καταβολή τυχόν οφειλής, ο Σύλλογος θα στείλει στον νέο σας Σύλλογο τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα ανάλογα ακαδημαϊκά έγγραφα σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία Διαγραφής. Εσείς θα ενημερωθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την ολοκλήρωση εφόσον παραλάβουμε την αίτηση Διαγραφής με το γνήσιο της υπογραφής σας.
Εάν είστε ιατρός εγγεγραμμένος στο τακτικό μητρώο άλλου Ιατρικού Συλλόγου και επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε στην περιφέρεια του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων. π.χ. 2ο ιατρείο, συνεργασία με κάποιον φορέα κ.α. πρέπει να εγγραφείτε στο Ειδικό Μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων. Για την εγγραφή σας θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά που πρέπει να μας τα αποστείλετε και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση contact@iscyclades.gr:
 • Δήλωση Εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο που θα βρείτε εδώ.
 • Βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο που είστε εγγεγραμμένος, που θα αναφέρονται, πιθανές ποινικές ή πειθαρχικές καταδίκες και μη οφειλής καταβολής εισφορών.
 • Ακριβές αντίγραφο του πτυχίου επικυρωμένο απο ΚΕΠ. (Εάν πρόκειται για πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής ΚΑΙ αντίγραφο αναγνώρισης πτυχίου ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ μαζί με την μετάφραση).
 • Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Αντίγραφο ειδικότητας
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Να καταβάλετε το ποσό των 150€. στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Συλλόγου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με IBAN GR6401104690000046948025948 ως ετήσια συνδρομή.
*Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει περαιτέρω δικαιολογητικά για τη διευκόλυνση του διοικητικού έργου. Για την δική σας διασφάλιση θα πρέπει η Δήλωση Εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο να εκτυπωθεί και να σταλεί στον Σύλλογο μας με το γνήσιο της υπογραφής σας, συμπεριλαμβάνοντας και τα δικαιολογητικά στην διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 3, Ερμούπολη 84100 Σύρος
Όταν επιβεβαιώσουμε την κατάθεση, επεξεργαστούμε τα στοιχεία που μας στείλατε και παραλάβουμε τον σχετικό φάκελο με τα δικαιολογητικά σας, θα σας ενημερώσουμε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) Η αίτηση εγγραφής στο ειδικό μητρώο του ΙΣΚ υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΚ
Για να πάρετε άδεια λειτουργίας Π.Φ.Υ (Ιδιωτικού Ιατρείου, Πολυϊατρείου, Διαγνωστικού εργαστηρίου κτλ) θα πρέπει:
 • Nα συμπληρώσετε την φόρμα Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας Ιδιωτικού Φορέας Παροχής Υπηρεσιών ΠΦΥ που θα βρείτε εδώ
 • Nα δημιουργήσετε έναν φάκελο με τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
  • Για Ιδιωτικό Ιατρείο δείτε εδώ
  • Για Διαγνωστικό Εργαστήριο Βιολογικών Υλικών (βιοπαθολογικό ή κυτταρολογικό ή παθολογοανατομικό) δείτε εδώ
  • Για Διαγνωστικό Εργαστήριο Απεικονίσεων δείτε εδώ
  • Για Πολυϊατρείο δείτε εδώ
 • Να καταβάλετε το ανάλογο ποσό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Συλλόγου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με IBAN GR6401104690000046948025948
    1. Αναγγελία Λειτ. Ιδ. Ιατρείου 300€
    2. Αναγγελία Λειτ. Ιδ. Διαγνωστηρίου Βιολογικών 400€
    3. Αναγγελία Λειτ. Ιδ. Διαγνωστηρίου Απεικονίσεων (1 μηχάνημα) 400€
    4. Αναγγελία Λειτ. Πολυϊατρείου (έως 3 τμήματα) 400€
    5. Προσθήκη Τμήματος σε Πολυϊατρείο 200€
Για την δική σας διασφάλιση θα πρέπει η Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας Ιδιωτικού Φορέας Παροχής Υπηρεσιών ΠΦΥ να εκτυπωθεί και να σταλεί στον Σύλλογο μας με το γνήσιο της υπογραφής σας στην διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 3, Ερμούπολη 84100 Σύρος
Όταν επιβεβαιώσουμε την κατάθεση, επεξεργαστούμε τα στοιχεία που μας στείλατε και παραλάβουμε τον σχετικό φάκελο με τα δικαιολογητικά σας, θα σας ενημερώσουμε για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
Όλες σας τις οικονομικές σας υποχρεώσεις με τον σύλλογο μπορείτε να τις τακτοποιήσετε μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN GR64 0110 469 00000 4694 8025 948 Μην αμελήσετε να βάλετε τον σκοπό της κατάθεσης και ονοματεπώνυμο σας.
Για να σας χορηγήσουμε μια βεβαίωση εγγραφής Τακτικού Μέλους (ΟΧΙ Μέλους του Ειδικού Μητρώου) πρέπει:
 • Να τακτοποιήσετε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις μέχρι το τρέχον έτος στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με IBAN GR6401104690000046948025948 αναφέροντας στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο σας και την αιτία κατάθεσης (πχ Συνδρομή 2020)
 • Να Συμπληρώστε και να υποβάλετε την σχετική αίτηση που θα βρείτε εδώ.
Η βεβαίωση θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα μας δηλώσετε σε εύλογο χρονικό διάστημα. (Οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται κατά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχόμενη αλληλογραφίας και ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται απο τον φόρτο εργασιών της γραμματείας. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρόκειται ο χρόνος αυτός να υπερβεί τις προβλεπόμενες και αναρτημένες καταληκτικές ημερομηνίες για τον σκοπό για τον οποίο έχετε αιτηθεί την έκδοσή των βεβαιώσεων.)

ΚΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ – ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Υπεύθυνη δήλωση απο την ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr