Πρόσκληση  Υποβολής  Περιλήψεων

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου με 

Ελεύθερη Ανακοίνωση ή Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-Poster), 
καλούνται να υποβάλλουν περίληψη των εργασιών τους.

Το ετήσιο συνέδριο έχει ανακοινωθεί στην επίσημη σελίδα www.paediatric-ioannina.gr &
ενημερώνεται με νέες πληροφορίες συνεχώς

 Σημαντικές ημερομηνίες 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Περιλήψεων: 
10 Ιανουαρίου 2022
(Δεν θα δοθεί παράταση)

 Ημερομηνία Ενημέρωσης Αποδοχής ή Απόρριψης Περιλήψεων:
20 Ιανουαρίου 2022

btnperilipsi