Επιλέξτε μία απο τις παρακάτω περιπτώσεις για να δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση βεβαίωσης λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. (ιατρείων – πολυϊατρείων – εργαστηρίων).

Προτείνεται πριν την οριστική επιλογή του χώρου που προορίζεται για  λειτουργία των φορέων όπως εξετάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 193 παρ. 3 του ν. 4512/2018) Απαγορεύεται η πλανοδιακή παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και οι Ιατρικοί Σύλλογοι μπορούν να παρέχουν βεβαίωση λειτουργίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, σε νομικά πρόσωπα και φυσικά πρόσωπα. Παράβαση του ιατρού σχετιζόμενη με την βεβαίωση που του έχει χορηγηθεί, και ιδίως παράβαση ως προς το χρόνο διάρκειας της, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα αυτού.

Άλλες χρήσιμες διαδικασίες Ιατρείων Πολυιατρείων