Στην περίπτωση που επιθυμείτε να διακόψετε την λειτουργία του Ιδ. ιατρείου σας, τμήματος Πολυϊατρείου ή Πολυϊατρείου, σας παρακαλούμε όπως εκδώσετε μια Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 απο το gov.gr του νόμιμου εκπροσώπου ή δικαιούχου. με το παρακάτω κείμενο (κόκκινο κείμενο), ανάλογα την περίπτωση (Νομικό πρόσωπο – Εταιρεία ή Φυσικό πρόσωπο) και το είδος (Ιατρείο, Πολυϊατρείο ή τμήμα Πολυϊατρείου).

Επίσης θα πρέπει να μας προσκομίσετε και την βεβαίωση διακοπής απο αρμόδια ΔΟΥ

Κείμενο Ανάκλησης Λειτουργίας Ιατρείων, Πολυϊατρείων ή Τμημάτων Πολυϊατρείων

Επιθυμώ την ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας του ιδιωτικού μου ιατρείου με αριθμό πρωτοκόλλου ………………………………, που διατηρούσα επί της οδού ……………………………………..…….……, στoν Δήμο……..…………
Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με επωνυμία: "........................................................................................................................." διακριτικό τίτλο "......................................................................................" και ΑΦΜ: ........................................, επιθυμώ την ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας του ιδιωτικού μου ιατρείου με αριθμό πρωτοκόλλου ………………………………, που διατηρούσα επί της οδού ……………………………………..…….……, στoν Δήμο……..…………
Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με επωνυμία: "........................................................................................................................." διακριτικό τίτλο "......................................................................................" και ΑΦΜ: ........................................, επιθυμώ την διακοπή λειτουργίας του [...γράψτε εδώ την ειδικότητα του τμήματος...] τμήματος του Πολυϊατρείου.
Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με επωνυμία: "........................................................................................................................." διακριτικό τίτλο "......................................................................................" και ΑΦΜ: ........................................, επιθυμώ την ανάκληση της βεβαίωσης λειτουργίας του ιδιωτικού Πολυϊατρείου ιατρείου με αριθμό πρωτοκόλλου ………………………………, που διατηρούσε η εταιρεία επί της οδού ……………………………………..…….……, στoν Δήμο……..…………