Πρόεδρος: Παναγιώτα Βούλγαρη
Α΄ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Βούλτσος
Β΄Αντιπρόεδρος: Στυλιανός Βιτζηλαίος
Γραμματέας: Σοφία Μπαχαράκη
Ταμίας: Ελισαμπέτα Μπαλταρέτσου
Μέλη:
Ιορδάνης Παπαδόπουλος
Βασίλης Χατζηγεωργίου
Γεώργιος Γιαννικόπουλος
Γεώργιος Τζαννίδης
Ιλιριάνης Λήτος
Ιωάννης Χατζηγεωργίου