Σε περίπτωση παραίτησης από θέση Επιστημονικά Υπεύθυνου παρακαλείσθε όπως προσκομίσετε στον Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων το αντίγραφο της παραίτησης όπως αυτή έχει παραληφθεί από την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (είτε θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής, είτε να εκδοθεί απο το gov.gr) του νόμιμου εκπροσώπου ή δικαιούχου υπογεγραμμένη και με σφραγίδα. (δείτε το κείμενο της δήλωσης παρακάτω)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (είτε θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής, είτε να εκδοθεί απο το gov.gr) του ιατρού που πρόκειται να αναλάβει την επιστημονική υπευθυνότητα. (δείτε το κείμενο της δήλωσης παρακάτω)
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (είτε θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής, είτε να εκδοθεί απο το gov.gr), παραίτησης του ιατρού που παραιτείται από την θέση του επιστημονικά υπευθύνου. (δείτε το κείμενο της δήλωσης παρακάτω)
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (είτε θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής, είτε να εκδοθεί απο το gov.gr) για τον ορισμό του αναπληρωτή αντίστοιχων προσόντων (ειδικότητας), σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπευθύνου κατά την διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθένειας, που θα συνοδεύεται με έγγραφη αίτηση του φορέα υπογεγραμμένη και με σφραγίδα.
  (δείτε το κείμενο της δήλωσης παρακάτω)
 5. Αντίγραφο της υπάρχουσας βεβαίωσης λειτουργίας της Ιατρικής Εταιρείας (στην οποία ορίζονται οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των ήδη λειτουργούντων τμημάτων) με τις εκάστοτε τροποποιήσεις της.

Κείμενα Υπεύθυνων Δηλώσεων Ορισμού ή Παύσης Επιστημονικά Υπευθύνων

α) Δεν μου απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού επαγγέλματος.
β) Αναλαμβάνω επιστημονικά υπεύθυνος του………………………………………… (ειδικότητα) τμήματος της εταιρείας με την επωνυμία…………………………………………………………………… επί της οδού ……………………………………………………………………. από τις ..…../….…/20….
γ) Δεν εργάζομαι στο Ε.Σ.Υ. (με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση).
δ) Δεν κατέχω οργανική θέση σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.
ε) Δεν είμαι Πανεπιστημιακός ιατρός.
στ) Θα παρευρίσκομαι στο εν λόγω ιατρείο καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του κατά τις ημέρες από ………....... έως ………....... και ώρες από ………. έως ………… Κατά την απουσία μου το εν λόγω εργαστήριο θα παραμείνει κλειστό.
ζ) Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερώσω τον Ι.Σ.Κ. εντός 15 ημερών
α) Δεν μου απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού επαγγέλματος.
β) Αναλαμβάνω επιστημονικά υπεύθυνος του………………………………………… (ειδικότητα) τμήματος της εταιρείας με την επωνυμία…………………………………………………………………… επί της οδού ……………………………………………………………………. από τις ..…../….…/20….
γ) Δεν εργάζομαι στο Ε.Σ.Υ. (με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση).
δ) Δεν κατέχω οργανική θέση σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.
ε) Δεν είμαι Πανεπιστημιακός ιατρός.
στ) Θα παρευρίσκομαι στο εν λόγω ιατρείο καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του κατά τις ημέρες από ………....... έως ………....... και ώρες από ………. έως ………… Κατά την απουσία μου θα αντικαθίσταμαι απο τον αντικαταστάτη ιατρό .................................................(Ονοματεπώνυμο αντικαταστάτη ιατρού).
ζ) Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερώσω τον Ι.Σ.Κ. εντός 15 ημερών
α) Δεν μου απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού επαγγέλματος.
β) Αναλαμβάνω αντικαταστάτης σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπευθύνου ιατρού ……………………………………………………………………… του ……………………………………………………… τμήματος της ιατρικής εταιρείας …………………………………………………………………………,
γ) Δεν εργάζομαι στο Ε.Σ.Υ. (με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση).
δ) Δεν κατέχω οργανική θέση σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.
ε) Δεν είμαι Πανεπιστημιακός ιατρός.
ζ) Για οποιαδήποτε αλλαγή θα ενημερώσω τον Ι.Σ.Κ. εντός 15 ημερών
Ειμαι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με επωνυμία ……………………………………………………………..………………….. …….………… ……… η οποία λειτουργεί (Ιατρείο/Πολυιατρείο/Εργαστήριο) ……………………………………………………….., επί της οδού …………………………………………………………… του δήμου ............................................. της νήσου .............................................................. και ορίζω επιστημονικά υπεύθυνο στο τμήμα τον ιατρό ειδικότητας ………………………………………………………….., και αντικαταστάτη αυτού σε περίπτωση απουσίας του, τον ιατρό ...................................................................................., για οποιαδήποτε αλλαγή δεσμεύομαι να ενημερώσω τον Ι.Σ.Κ. εντός 15 ημερών.
Παύω να είμαι ο επιστημονικά υπεύθυνος του τμήματος (ειδικότητα) ………………………………………… της εταιρείας με την επωνυμία…………………………………………………………………… επί της οδού …………………………………………………………… του δήμου ............................................. της νήσου .............................................................. από τις ..…../….…/20…. , έχω εξοφλήσει την συνδρομή μου και επιθυμώ τη διαγραφή μου από το ειδικό μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων.
Παύω να είμαι ο αντικαταστάτης του επιστημονικά υπεύθυνου ........................................................(Ονοματεπώνυμο επιστημονικά υπευθύνου) του τμήματος (ειδικότητα) ………………………………………… της εταιρείας με την επωνυμία…………………………………………………………………… επί της οδού …………………………………………………………… του δήμου ............................................. της νήσου .............................................................. από τις ..…../….…/20…. , έχω εξοφλήσει την συνδρομή μου και επιθυμώ τη διαγραφή μου από το ειδικό μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων.

ΠΡΟΣΟΧΗ Ο νέος επιστημονικός υπεύθυνος ή και ο αναπληρωτής του θα πρέπει να εγγραφεί και στο Ειδικό Μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

Για την εγγραφή σας θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά που πρέπει να μας τα αποστείλετε στην διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 3 Ερμούπολη, 84100 Σύρος – Κυκλάδες

 • Δήλωση Εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο που θα βρείτε εδώ.
 • Βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο που είστε εγγεγραμμένος, που θα αναφέρονται, πιθανές ποινικές ή πειθαρχικές καταδίκες και μη οφειλής καταβολής εισφορών.
 • Ακριβές αντίγραφο του πτυχίου επικυρωμένο απο ΚΕΠ. (Εάν πρόκειται για πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής ΚΑΙ αντίγραφο αναγνώρισης πτυχίου ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ μαζί με την μετάφραση).
 • Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Αντίγραφο ειδικότητας
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Ειδικότερα για τους στρατιωτικούς ιατρούς θα πρέπει να μας προσκομισθεί βεβαίωση της Υπηρεσίας ότι του/της επιτρέπετε να παρέχει τις υπηρεσίες του/της στις Κυκλάδες ως επ. υπεύθυνος.
 • Πληρωμή συνδρομής μέλους ειδικού μητρώου τρέχοντος έτους 200€. Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί και θα περάσετε στο ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών της Εθνικής Τράπεζας ώστε να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας με ασφάλεια.

Για την Εγγραφή σας στο Ειδικό μητρώο είναι προϋπόθεση η ανάληψη επιστημονικής υπευθυνότητας σε κάποιο απο τα ιδ. ιατρεία, εργαστήρια ή τμήματα των πολυιατρείων της περιοχής μέριμνάς μας.

Η αίτηση εγγραφής στο ειδικό μητρώο του ΙΣΚ υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΚ.


*Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει περαιτέρω δικαιολογητικά για τη διευκόλυνση του διοικητικού έργου.