Σε περίπτωση παραίτησης από θέση Επιστημονικά Υπεύθυνου παρακαλείσθε όπως προσκομίζεται στον Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων το αντίγραφο της παραίτησης όπως αυτή έχει παραληφθεί από την αντισυμβαλλόμενη εταιρεία.

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (είτε θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής, είτε να εκδοθεί απο το gov.gr) του νόμιμου εκπροσώπου ή δικαιούχου υπογεγραμμένη και με σφραγίδα. (πατήστε εδώ για την Υπεύθυνη δήλωση)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (είτε θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής, είτε να εκδοθεί απο το gov.gr) του ιατρού που πρόκειται να αναλάβει την επιστημονική υπευθυνότητα, στην οποία θα δηλώνονται:
  α) Ότι δεν του απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού επαγγέλματος.
  β) Ότι αναλαμβάνει την επιστημονική υπευθυνότητα του συγκεκριμένου ιατρείου.
  γ) Ότι δεν εργάζεται στο Ε.Σ.Υ. (με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση).
  δ) Ότι δεν κατέχει οργανική θέση σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.
  ε) Ότι δεν είναι Πανεπιστημιακός ιατρός.
  στ) Ότι θα παρευρίσκεται στο εν λόγω ιατρείο καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ή κατά τις ημέρες από ………. έως ………… και ώρες από ………. έως …………
  και ότι κατά την απουσία του το εν λόγο εργαστήριο θα παραμείνει κλειστό ή ότι θα αντικαθίσταται απο τον αντικαταστάτη ιατρό [Ονοματεπώνυμο αντικαταστάτη ιατρού], εάν υπάρχει.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (είτε θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής, είτε να εκδοθεί απο το gov.gr), παραίτησης του ιατρού που παραιτείται από την θέση του επιστημονικά υπευθύνου. (πατήστε εδώ για την Υπεύθυνη δήλωση)
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 (είτε θεωρημένο από αρμόδια αρχή το γνήσιο της υπογραφής, είτε να εκδοθεί απο το gov.gr) για τον ορισμό του αναπληρωτή αντίστοιχων προσόντων (ειδικότητας), σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπευθύνου κατά την διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθένειας, που θα συνοδεύεται με έγγραφη αίτηση του φορέα υπογεγραμμένη και με σφραγίδα.
  (πατήστε εδώ για την Υπεύθυνη δήλωση)
 5. Αντίγραφο της υπάρχουσας βεβαίωσης λειτουργίας της Ιατρικής Εταιρείας (στην οποία ορίζονται οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των ήδη λειτουργούντων τμημάτων) με τις εκάστοτε τροποποιήσεις της.

ΠΡΟΣΟΧΗ Ο νέος επιστημονικός υπεύθυνος ή και ο αναπληρωτής του θα πρέπει να εγγραφεί και στο Ειδικό Μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

Για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο του Συλλόγου θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά που πρέπει να μας τα αποστείλετε και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση contact@iscyclades.gr:

 • Δήλωση Εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο που θα βρείτε εδώ.
 • Βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο που είστε εγγεγραμμένος, που θα αναφέρονται, πιθανές ποινικές ή πειθαρχικές καταδίκες και μη οφειλής καταβολής εισφορών.
 • Ακριβές αντίγραφο του πτυχίου επικυρωμένο απο ΚΕΠ. (Εάν πρόκειται για πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής ΚΑΙ αντίγραφο αναγνώρισης πτυχίου ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ μαζί με την μετάφραση).
 • Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Αντίγραφο ειδικότητας
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Να καταβάλετε το ποσό των 150€. στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Συλλόγου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με IBAN GR6401104690000046948025948 ως ετήσια συνδρομή.
Εναλλακτικά μπορείτε να πατήσετε το κουμπί για να πληρώσετε μέσω κάρτας

*Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει περαιτέρω δικαιολογητικά για τη διευκόλυνση του διοικητικού έργου.

**Η αίτηση εγγραφής στο ειδικό μητρώο του ΙΣΚ υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΚ.