Για την εγγραφή σας θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά που πρέπει να μας τα αποστείλετε στην διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 3 Ερμούπολη, 84100 Σύρος – Κυκλάδες

  • Δήλωση Εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο που θα βρείτε εδώ.
  • Βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο που είστε εγγεγραμμένος, που θα αναφέρονται, πιθανές ποινικές ή πειθαρχικές καταδίκες και μη οφειλής καταβολής εισφορών.
  • Ακριβές αντίγραφο του πτυχίου επικυρωμένο απο ΚΕΠ. (Εάν πρόκειται για πανεπιστημιακό ίδρυμα της αλλοδαπής ΚΑΙ αντίγραφο αναγνώρισης πτυχίου ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ μαζί με την μετάφραση).
  • Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
  • Αντίγραφο ειδικότητας
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Ειδικότερα για τους στρατιωτικούς ιατρούς θα πρέπει να μας προσκομισθεί βεβαίωση της Υπηρεσίας ότι του/της επιτρέπετε να παρέχει τις υπηρεσίες του/της στις Κυκλάδες ως επ. υπεύθυνος.

Για την Εγγραφή σας στο Ειδικό μητρώο είναι προϋπόθεση η ανάληψη επιστημονικής υπευθυνότητας σε κάποιο απο τα ιδ. ιατρεία, εργαστήρια ή τμήματα των πολυιατρείων της περιοχής μέριμνάς μας.

Η αίτηση εγγραφής στο ειδικό μητρώο του ΙΣΚ υπόκειται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΣΚ. Στην περίπτωση όπου η αίτηση σας εγκριθεί, θα σας αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την κατάθεση του ποσού των 200€ ως ετήσια συνδρομή μελών Ειδικού μητρώου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.

Για την δική σας διασφάλιση θα πρέπει η Δήλωση Εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο να εκτυπωθεί και να σταλεί στον Σύλλογο μας με το γνήσιο της υπογραφής σας, συμπεριλαμβάνοντας και τα δικαιολογητικά στην διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 3, Ερμούπολη 84100 Σύρος


*Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει περαιτέρω δικαιολογητικά για τη διευκόλυνση του διοικητικού έργου.